dnes je 26.5.2024

Input:

107/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.

č. 107/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. dubna 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.
Vláda nařizuje podle § 19f odst. 12, § 20 odst. 9 a § 21 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta první zrušuje a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.”.
2. V § 1 písmeno e) zní:
„e) seznam surovin pro výrobu pokročilých biopaliv,”.
3. V § 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) podmínky pro zohlednění recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu,”.

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k).
4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přepisů.”.
5. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) biologickým odpadem biologický odpad podle zákona o odpadech2,”.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l).
6. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně zbytků potravinářských a krmných plodin”.
7. V § 2 se písmena f) a g) zrušují.
Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena f) až j).
8. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a”.
9. V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a” nahrazuje slovy „ , jde-li o zemědělskou biomasu, nebo v § 4a, jde-li o lesní biomasu.”.
10. V § 3 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.
11. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Biopaliva vyrobená z odpadu nebo zbytků ze zemědělství splňují kritéria udržitelnosti, pokud vedle úspory emisí skleníkových plynů podle odstavce 3 a splnění kritérií udržitelnosti podle § 4 má pěstitel biomasy zavedeno systematické monitorování s cílem zabránit negativním dopadům získávání odpadů nebo zbytků na kvalitu půdy a uhlík v půdě.”.
12. V § 3 odst. 3 písmena a) až c) znějí:
„a) 50 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu nejpozději 5. října 2015,
b) 60 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu od 6. října 2015 do 31. prosince 2020, nebo
c) 65 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu 1. ledna 2021 nebo později.”.
13. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „v případě, že hodnota e1 vypočítaná
Nahrávám...
Nahrávám...