dnes je 26.5.2024

Input:

132/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

č. 132/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 11. května 2022,
kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 371/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412, směrnice Komise (EU) 2018/350, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1243 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy.”.
2. V § 5 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje tečka a písmena a) až c) se zrušují.
3. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:
„(2) Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky, v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo v listinné podobě, pokud je současně dodána na technickém nosiči dat nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Pokud byly na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/200231zavedeny standardní datové formáty, žádost o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí a žádost o zápis do Seznamu pro uvádění na trh se podávají v těchto formátech.


31Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.”.

Dosavadní odstavce 2 až 12 se označují jako odstavce 3 až 13.
4. V § 5 odst. 4 větě první se slova „podle odstavce 1” zrušují.
5. V § 5 odst. 5 větě první se číslo „3” nahrazuje číslem „4”.
6. V § 5 odst. 8 se slova „odstavce 6” nahrazují slovy „odstavce 7”.
7. V § 5 odst. 9 větě druhé se slova „3 a 5” nahrazují slovy „4 a 6”.
8. V § 5 odst. 10 větě druhé se slova „5 a 6” nahrazují slovy „6 a 7” a číslo „7” se nahrazuje číslem „8”.
9. V § 5 odst. 11 a 12 se číslo „8” nahrazuje číslem „9”.
10. V § 5 odst. 13 se slova „4, 5, 9 a 11” nahrazují slovy „5, 6, 10 a 12”.
11. V § 6 odst. 1 větě první se číslo „7” nahrazuje číslem „8” a číslo „6” se nahrazuje číslem „7”.
12. § 9 včetně nadpisu zní:
㤠9
Nahrávám...
Nahrávám...