dnes je 26.5.2024

Input:

276/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

č. 276/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. července 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/ /2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/ /2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/ /2018 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; za obydlí se rovněž považuje rozestavěné obydlí, kterým je rozestavěná stavba pro bydlení, která byla postižena živelní pohromou”.
2. V § 2 písm. e) se doplňuje bod 4, který zní:
„4. v případě rozestavěného obydlí oprava nebo výstavba do stavu před poškozením živelní pohromou,”.
3. V § 3 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „nebo” zrušuje.
4. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo” a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) byla stavebníkem stavby pro bydlení, která nebyla ke dni živelní pohromy dokončena.”.
5. V § 3 odst. 6 písm. c) se slova „tak, aby kolaudace proběhla” zrušují.
6. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Pro poskytnutí podpory na obnovu podle § 2 písm. e) bodu 4 se § 3 odst. 5 a 6 použijí obdobně.”.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
7. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; u rozestavěného obydlí identifikaci podle stavebního povolení nebo podle jiného postupu podle stavebního zákona, nelze-li je identifikovat podle katastru nemovitostí”.
8. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) K žádosti o podporu na obnovu rozestavěného obydlí podle § 2 písm. e) bodu 4 žadatel přiloží
a) pravomocné stavební povolení, platnou a účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení
Nahrávám...
Nahrávám...