dnes je 26.5.2024

Input:

444/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

č. 444/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 58 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., (dále jen „zákon”):
Čl. I
Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se na začátek bodu 1 vkládá slovo „trvalého”.
2. V § 1 písm. b) bodě 3 se slovo „stanoveného” nahrazuje slovy „nebo prodloužení obnovní doby stanovených”.
3. V § 1 písm. b) bodě 4 se slova „udržení nebo” zrušují.
4. V § 1 písm. b) se na začátek bodu 5 vkládají slova „trvalého nařízeného”.
5. V § 1 písm. b) bod 6 zní:
„6. omezení výše těžeb při tvorbě nebo v průběhu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí,”.
6. V § 1 písm. b) bodě 7 se slova „v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2” zrušují.
7. V § 1 písm. b) se na konci bodu 8 doplňuje slovo „nebo”.
8. V § 1 písm. b) se na konci bodu 9 slovo „ , nebo” nahrazuje tečkou a bod 10 se zrušuje.
9. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti uplatnění nároku za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření v případech neuvedených v odstavci 1.”.
10. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Rozsah poskytování náhrady za újmu vzniklou v důsledku trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji
Pro účely této vyhlášky se rozumí lesem nebo jeho částí trvale ponechaným samovolnému vývoji lesní porosty, ve kterých se z důvodů ochrany přírody trvale neprovádí těžební práce, soustřeďování dříví nebo jiné činnosti, které jsou prováděny za účelem tvorby příjmů z hospodaření v lese pro vlastníka nebo nájemce lesního pozemku (dále jen „žadatel”), s výjimkou činností prováděných výhradně za účelem splnění povinností uložených na základě rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu2nebo činností, které jsou prováděny v souladu výjimkami povolenými podle zákona.”.
11. V § 3 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 13 znějí:
„(1) V žádosti, kterou se uplatňuje nárok, žadatel uvede
a) jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, jde-li o fyzickou osobu; v žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu
Nahrávám...
Nahrávám...