dnes je 26.5.2024

Input:

460/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

č. 460/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., a podle § 516 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních:
Čl. I
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb., vyhlášky č. 432/2013 Sb., vyhlášky č. 162/2016 Sb., vyhlášky č. 338/2016 Sb., vyhlášky č. 341/2020 Sb., vyhlášky č. 180/2021 Sb., vyhlášky č. 318/2021 Sb. a vyhlášky č. 417/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 se slova „do 20 000 000 Kč” nahrazují slovy „do 30 000 000 Kč”, za text „0,1 %,” se vkládají slova „z přebývající částky až do 100 000 000 Kč základu … 0,05 %,” a slova „nad 20 000 000 Kč” se nahrazují slovy „nad 100 000 000 Kč”.
2. V § 13a odst. 1 se slova „do 20 000 000 Kč” nahrazují slovy „do 30 000 000 Kč”, za text „1,2 %,” se vkládají slova „z přebývající částky až do 100 000 000 Kč základu … 0,9 %,”, částka „3 000 Kč” se nahrazuje částkou „5 000 Kč” a slova „nad 20 000 000 Kč” se nahrazují slovy „nad 100 000 000 Kč”.
3. V § 14 odst. 1 se částka „1 000 Kč” nahrazuje částkou „1 500 Kč”.
4. V oddílu I položce A větě první přílohy se částka „1 000 Kč” nahrazuje částkou „2 000 Kč”, slova „seznamu, nejméně 2 000 Kč” se nahrazují slovy „seznamu, nejméně 3 000 Kč, v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do evidence svěřenských fondů, nejméně 20 000 Kč” a částka „10 000 Kč” se nahrazuje částkou „20 000 Kč”.
5. V oddílu I položce A větě třetí písm. b) přílohy se částka „10 000 Kč” nahrazuje částkou „20 000 Kč”.
6. V oddílu I položce A větě poslední přílohy se částka „2 000 Kč” nahrazuje částkou „3 000 Kč” a částky „1 000 Kč” se nahrazují částkami „2 000 Kč”.
7. V oddílu I položce B bodu 2 větě první přílohy se slova „právním jednání při” nahrazují slovy
Nahrávám...
Nahrávám...