dnes je 26.5.2024

Input:

461/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů

č. 461/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
Čl. I
Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb., vyhlášky č. 160/2019 Sb. a vyhlášky č. 63/2022 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 u oborů státní služby Výzkum, vývoj a inovace a Kultura, církve a náboženské společnosti požadovaný rozsah znalostí zní:
 
„Výzkum, vývoj a inovace
a) právní akty Evropské unie upravující zavedení a pravidla pro účast v rámcovém programu Evropské unie pro výzkum a inovace na dané programové období,
b) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
c) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01),
d) zákon o Akademii věd České republiky,
e) zákon o vysokých školách,
f) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
g) zákon o veřejných výzkumných institucích
Nahrávám...
Nahrávám...