dnes je 26.5.2024

Input:

109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném k 1.4.2012

č. 109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném k 1.4.2012
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
476/2004 Sb.
(k 26.8.2004)
ruší část ustanovení § 5 odst. 1, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část třetí
563/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 18 ruší odst. 1, v nově očíslovaných odst. 1 a 2 nahrazuje slova
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
mění, 124 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 27 a § 28
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 18 vkládá odst. 7
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá nový § 40a
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v § 39 odst. 1 nahrazuje slova
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 16
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 35 odst. 5
352/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 18 odst. 3 a 4; nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2, § 24 odst. 3 písm. a), § 26 odst. 2 písm. f) a § 38 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
(1) Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen „zařízení”) a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen „středisko”), musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.
(2) Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě,1) a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen „dítě”), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.
(3) Účelem školských zařízení pro preventivně výchovnou péči je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.
HLAVA II
ZAŘÍZENÍ
§ 2
(1) Zařízeními jsou:
a) diagnostický ústav,
b) dětský domov,
c) dětský domov se školou,
d) výchovný ústav.
(2) Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen „osoby odpovědné za výchovu”) dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou.
(3) Zařízení poskytují péči podle odstavce 2 rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření.2)
(4) Zařízení poskytují péči rovněž dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním zákonem.3) Za tímto účelem se zřizuje zařízení, které může v sobě zahrnovat všechny druhy uvedené v odstavci 1. Není-li zřízení zařízení podle předchozí věty z provozních nebo jiných důvodů možné, zřizují se pro děti podle věty prvé samostatná oddělení v rámci jednotlivých druhů zařízení podle odstavce 1.
(5) Zařízení, do něhož je dítě umístěno, má právo na výběr lékaře nebo jiného odborného pracovníka nebo poskytovatele zdravotních služeb.
(6) Zařízení může poskytovat
Nahrávám...
Nahrávám...