dnes je 26.5.2024

Input:

319/2023 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024

č. 319/2023 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024
VYHLÁŠKA
ze dne 20. října 2023
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024

  
Ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce 153/2023 Sbírky zákonů.
  
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb.:
§ 1
(1) Tato vyhláška stanoví pro rok 2024:
a) hodnoty bodu,
b) výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”),
c) výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1) , pojištěncům Spojeného království podle Dohody o obchodu a spolupráci2) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb3) , (dále jen „zahraniční pojištěnec”),
d) regulační omezení pro úhrady uvedené v § 4 až 20, poskytované smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel”).
(2) Poskytovatelem je poskytovatel
a) lůžkové péče,
b) v odbornosti všeobecné praktické lékařství podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami4) (dále jen „seznam výkonů”), a poskytovatel v odbornosti praktické lékařství pro děti a dorost podle seznamu výkonů,
c) specializované ambulantní péče, poskytovatel dialyzační zdravotní péče a poskytovatel v odbornostech 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů,
d) ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,
e) v oboru zubní lékařství,
f) ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 806 až 810, 812 až 819 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost”),
g) ambulantní péče v odbornostech 914, 916, 921 podle seznamu výkonů a poskytovatel domácí péče v odbornostech 925 a 926 podle seznamu výkonů,
h) ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů,
i) zdravotnické záchranné služby, poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovatel zdravotnické dopravní služby, poskytovatel lékařské pohotovostní služby a poskytovatel pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,
j) lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovna,
k) lékárenské péče,
l) jednodenní péče.
§ 2
(1) Referenčním obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2022. Referenčními hodnotami poskytovatele jsou hodnoty příslušných úhradových ukazatelů poskytovatele v referenčním období.
(2) Hodnoceným obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2024.
(3) Do referenčního období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2022, poskytovatelem vykázané do 31. března 2023 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2023.
(4) Do hodnoceného
Nahrávám...
Nahrávám...