dnes je 14.6.2024

Input:

389/2023 Sb., Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění

č. 389/2023 Sb., Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2023
o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění

  
ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce č. 207/2023 Sbírky zákonů.
  
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 16 odst. 2, § 62 odst. 1 a 2 a § 75a odst. 1 a 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Komise1) systém epidemiologické bdělosti a dále stanoví
a) infekční onemocnění, infekce spojené se zdravotní péčí a antimikrobiální rezistenci, pro které se, vedle infekčních onemocnění podle zákona o ochraně veřejného zdraví2) , zavádí systém epidemiologické bdělosti (dále jen „vybraná infekční onemocnění”),
b) základní charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci infekčních onemocnění,
c) laboratorní diagnostiku, epidemiologické šetření, druh a způsob provedení protiepidemických opatření u infekčních onemocnění,
d) rozsah shromažďovaných údajů o infekčních onemocněních, způsob a lhůty jejich hlášení s výjimkou infekcí spojených se zdravotní péčí a antimikrobiální rezistence,
e) infekce spojené se zdravotní péčí, jejich definici a způsob hlášení,
f) definici antimikrobiální rezistence,
g) seznam dalších původců infekčních onemocnění, jejichž mikrobiologický nález hlásí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví osoba poskytující péči.
§ 2
Seznam vybraných infekčních onemocnění a stanovení rozsahu údajů pro jednotlivé nemoci
(1) Rozsah údajů a postup podle § 1 písm. b) až e) při výskytu infekčního onemocnění podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou stanoveny, jde-li o
a) záškrt, v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b) dávivý kašel, v příloze č. 3 k této vyhlášce,
c) spalničky, v příloze č. 4 k této vyhlášce,
d) chřipku a akutní respirační infekční onemocnění, v příloze č. 5 k této vyhlášce,
e) invazivní meningokokové onemocnění, v příloze č. 6 k této vyhlášce,
f) invazivní onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae, v příloze č. 7 k této vyhlášce,
g) nákazy vyvolané lidským virem imunodeficience (HIV/AIDS), v příloze č. 8 k této vyhlášce,
h) tuberkulózu, v příloze č. 9 k této vyhlášce,
i) legionelózu, v příloze č. 10 k této vyhlášce,
j) přenosnou dětskou obrnu (poliomyelitidu), v příloze č. 11 k této vyhlášce,
k) tetanus, v příloze č. 12 k této vyhlášce,
l) zarděnky a vrozený zarděnkový syndrom, v příloze č. 13 k této vyhlášce,
m) příušnice, v příloze č. 14 k této vyhlášce,
n) západonilskou horečku, v příloze č. 15 k této vyhlášce,
o) onemocnění vyvolaná bakterií Escherichia coli produkující Shiga toxin/Verocytotoxin (STEC/VTEC), včetně hemolyticko-uremického syndromu (HUS), v příloze č. 16 k této vyhlášce,
p) virovou hepatitidu A, v příloze č. 17 k této vyhlášce,
q) virovou hepatitidu B, v příloze č. 18 k této vyhlášce,
r) virovou hepatitidu C, v příloze č. 19 k této
Nahrávám...
Nahrávám...