dnes je 21.7.2024

Input:

1.3.4 Ukázka dokumentu Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy ČR - vyhlášení výzvy k rozvojovému programu, podmínky, cíle, financování (pro rok 2016)

15.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.4
Ukázka dokumentu Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy ČR – vyhlášení výzvy k rozvojovému programu, podmínky, cíle, financování (pro rok 2016)

Bc. Lenka Polášková

Název poskytovatele dotace/grantu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/podpora-logopedicke-prevence-v-predskolnim-vzdelavani-v-roce-4

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

V Praze 27. srpna 2015

Č. j. MSMT-23534/2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program”):

 

Čl. 1

Cíl programu a forma podpory

(1) Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

(2) Obecného cíle programu bude dosahováno zkvalitněním logopedické prevence v práci pedagogů a zvýšením jejich kompetencí v oblasti pedagogického přístupu k dětem s narušenou komunikační schopností, posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí pedagogů a motivací ředitelů škol k zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v mateřských školách a přípravných třídách základní školy.

(3) Podpora podle odstavce 1 se podle tohoto programu uskutečňuje formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona, která je účelově určená na úhradu nákladů v souladu s čl. 2. Dotace je určena právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou v souladu s § 47 školského zákona, zapsané ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba”) na náklady, které vznikly při vzdělávání v souladu s projektem podaným v tomto programu.

(4) Program se vyhlašuje na období kalendářního roku 2016.

(5) Doporučuje se při naplňování tohoto programu vycházet z Metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

 

Čl. 2

Základní parametry projektu

(1) O poskytnutí finančních prostředků podle čl. 1 odst. 3 mohou žádat právnické osoby poskytující předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen „RVP PV”) všech zřizovatelů. Žádost o finanční prostředky podle čl. 1 odst. 3 se předkládá podle přílohy č. 1 k tomuto vyhlášení programu.

(2) Právnická osoba může předložit pouze 1 projekt na jednotlivé aktivity podle odst. 3 nebo jejich kombinaci.

(3) V programu budou podporovány tyto aktivity v rámci jednoho projektu:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP”) pro jednotlivce v minimálním rozsahu 60 hodin prezenčního vzdělávání zaměřeného na logopedickou prevenci (vzdělávací program musí být akreditovaný ministerstvem v souladu s Metodickým doporučením č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství). Vzdělávání bude uskutečňováno formou uceleného vzdělávacího kurzu poskytujícího základní informace o řeči a jejím vývoji, vybavení dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, vhodnosti pedagogických přístupů k dětem s narušenou komunikační schopností (zejm. metody vzdělávání, motivace dětí, rozvoj spolupráce s rodiči).

 • Zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami pro rozvoj řeči a jazyka ve škole (např. vybavení počítačovou technikou s výukovými programy, obrázkové logopedické pomůcky a kartičky).

(4) Realizace projektu musí být součástí vzdělávání v dané škole a navazovat na cíle uvedené v RVP PV a na školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP”). Nelze předkládat samostatné projekty bez kontextu se ŠVP.

(5) Výstupem projektů budou proškolení pedagogové zajišťující logopedickou prevenci na svých školách, příklady dobré praxe, případně pracoviště vybavená moderními pomůckami pro rozvoj řeči a jazyka.

(6) Projekt musí splňovat tyto parametry:

 • realizace projektu musí být zajištěna pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou činnost v předškolním vzdělávání;

 • bude využit při vzdělávání dle ŠVP;

 • v žádosti projektu bude zpracován harmonogram, materiální a personální zabezpečení;

 • projekty musejí být v souladu se státní vzdělávací politikou, v souladu s RVP PV.

(7) Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje, a to na:

 • úhradu služeb bezprostředně souvisejících s projektem, především DVPP a cestovní náhrady;

 • úhradu na nákup materiálu, především učebních pomůcek a literatury, bezprostředně souvisejících s projektem.

(8) Dotaci nelze použít na:

 • úhradu mzdových nákladů, odvody zaměstnavatele, ostatní osobní náklady;

 • úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami;

 • leasing, pronájmy, splátky půjček, na odpisy majetku;

 • platy/mzdy a ostatní osobní náklady;

 • provedení účetního či daňového auditu;

 • pokuty, penále a sankce;

 • výdaje na pohoštění a dary;

 • poplatky bankám.

(9) Požadovaná dotace na jeden projekt nesmí přesáhnout pro školy s maximálním počtem 50 dětí předškolního věku 15 000 Kč, pro školy s počtem 51–100 dětí předškolního věku 30 000 Kč, pro školy s počtem 101–300 dětí předškolního věku 50 000 Kč a pro školy s více než 300 dětmi předškolního věku 80 000 Kč. Požadavek na dotaci může činit až 100 % nároku plynoucího z věty předchozí. Cena za jednoho účastníka vzdělávacího kurzu se bude odvíjet od platných ceníků jednotlivých akreditovaných kurzů.

(10) Projekt bude realizován v období uvedeném v čl. I odst. 4). Finanční prostředky mohou být čerpány nejpozději do 31. 8. 2016.

(11) Ministerstvo si vyhrazuje právo výstupy z projektů, považované za dobrou praxi, uveřejnit na webu www.rvp.cz .

 

Čl. 3

Předkládání žádostí

(1) Žádost předkládá právnická osoba pouze v jednom písemném vyhotovení (bude akceptováno také doručení prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem) a zároveň zašle žádost v jednom vyhotovení elektronicky (formát MS Word)

Nahrávám...
Nahrávám...