dnes je 20.4.2024

Input:

1.3.3 Ukázka projektu se zaměřením na logopedickou prevenci

15.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3
Ukázka projektu se zaměřením na logopedickou prevenci

Bc. Lenka Polášková

Název organizace: Mateřská škola Brno, Neklež 1a, 628 00 Brno

Ředitelka Mš: Jitka Kubecová

Zdroj:< http://www.msneklez.cz/logoprojekt.php >

Název projektu: „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání”.

Cíl / Cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb

Cílem projektu je zajištění profesionálně vedené cesty pedagogů ke správnému vývoji řeči u dětí předškolního věku tak, aby nemuselo docházet v pozdním předškolním a školním věku k nápravě u specializovaných logopedů a logopedických klinik. K tomu, aby tento cíl mohl být naplněn, je zapotřebí dovzdělávat celý pedagogický tým v oblasti logopedické připravenosti, doplnění pomůcek, metodického materiálu a literatury doporučené pro tuto činnost a získat rodiče pro spolupráci s vyhlídkou zamezení logopedických vad u jejich dětí.


Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, jež škola realizuje

Současný stav správného vývoje řeči u dětí, které docházejí do naší mateřské školy, je alarmující, hlavně těch, které mají již v září navštěvovat základní školu. Máme vysledované nejen problémy s hláskami R, Ř, ale i sykavky, patlavost, zadrhávání, špatný slovosled ve větách, malou slovní zásobu. Souvislost projektu vidíme i v návaznosti na spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, do kterého jsme se letos zapojili. Spolupracujeme také s logopedickou mateřskou školou Bratří Pelíšků, kam posíláme děti s rodiči k nápravě řeči. Od ledna 2013 jsme zavedli logopedické chvilky před odpočinkem na lehátku (jazykolamy, gymnastiku mluvidel, sluchovou analýzu a syntézu…), jako okamžitou reakci ze strany rodičovské veřejnosti v médiích a ministerstva školství. Od školního roku 2013–2014 bude zapracován do ŠVP – „Projekt logopedické prevence”.

Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat

- proškolení celého pedagogického týmu v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku;
- osvěta formou seminářů pro rodiče, u jejichž dětí se projevují vady správného vývoje řeči – zajištěné odborníky z logopedické kliniky, nebo přímo organizované MŠMT;
- nadstandardní péče o děti s vadami řeči při individuální práci během celého dne (překrývání pedagogů a vyčlenění klidové místnosti);
- vytvoření prostoru pro klidnou a individuální práci s dětmi vyžadujícími individuální práci na správném vývoji řeči (modernizace a vybavení prostoru bývalé keramické dílny v prostorách naší mateřské školy);
- spolupráce s odborníky ORL v FDN Brno v zastoupení panem profesorem Ivo Šlapákem, který již figuruje v našem školním projektu „Solná jeskyně” a je jeho garantem;
- provedení depistáže odborníky – kontrola mluvidel, odstranění případných problémů chirurgickým zákrokem.

Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy – v %; přibližný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje)

Rozsah záměru se bude týkat všech pedagogických pracovníků 100 % = 6 učitelů a dětí s vadami výslovnosti. V tento okamžik se nedá % vyjádřit, kolika dětí se bude projekt týkat, jelikož nám odchází do 1. třídy ZŠ 45 dětí a nově příchozí neznáme, tudíž nemůžeme posoudit jejich řečové schopnosti.

Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí

září – prosinec 2013 – vzdělávání pedagogického týmu v oblasti logopedické prevence na seminářích akreditovaných MŠMT;
září 2013 – prezentace projektu „Podpora logopedické prevence v  ředškolním vzdělávání” na webových stránkách MŠ;
září – prosinec 2013 – doplnění školní knihovny vhodnými publikacemi se zaměřením na logopedickou prevenci, zajištění pomůcek a metodického materiálu;
říjen – prosinec 2013 – zajistit a upravit klidovou místnost (bývalé keramické dílny) v prostorách mateřské školy, aby plně vyhovovala požadavkům pro práci s dětmi při logopedické prevenci;
listopad 2013 – depistáž dětí, kde budeme mít vysledované anomálie ve vývoji řeči (spolupráce s pediatry

Nahrávám...
Nahrávám...